Archív mesiaca: máj 2016

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

  Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.5.2016 začala na základe žiadosti Jany Ivanov, Podhájska 244/62, 91965 Dolná Krupá, konanie o vydanie súhlasu na výrub stromov 2 ks orecha rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 4625/3, k. ú Dolná Krupá vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu výstavby oplotenia a prístupového chodníka. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa ... viac