Archív mesiaca: jún 2016

Predaj majetku obce priamym predajom

zámer Obec Dolná Krupá v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Krupej č. 43/2016 zo dňa 6.5.2016 z v e r e j ň u j e z á m e r predať majetok obce priamym predajom. Obec Dolná Krupá je vlastníkom nehnuteľnosti: – pozemky parcely registra „C“, parcelné číslo 4167/1 o výmere 1292 m2-zastavené plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 1400 v katastrálnom území Dolná Krupá, Obec Dolná Krupá, okres Trnava. ... viac

Výrub drevín

Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 15. 6. 2016 začala na základe žiadosti IC BK, s.r.o., Kopčianska 8, 85101 Bratislava, konanie o vydanie súhlasu na výrub 23 ks topoľov, 1 ks čerešne a 1 ks orecha rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 4809/2 k. ú Dolná Krupá vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom ... viac

Výrub drevín

Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 1. 6. 2016 začala na základe žiadosti Ľuboša Petroviča, Jiráskova 16, 91702 Trnava, konanie o vydanie súhlasu na výrub 3 ks ovocných stromov rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 4638, k. ú Dolná Krupá vo vlastníctve Obce Dolná Krupá z dôvodu vybudovania prístupu k rodinnému domu. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom ... viac