Archív mesiaca: august 2016

Výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.8.2016 začala na základe žiadosti Obce Horné Dubové konanie č. DKR-179/2016 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks smrek , 18 ks tuja západná - rastúcich na pozemku parc. č. 173/1, 1742/2 v k. ú Horné Dubové vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu rekonštrukcie chodníka. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu ... viac

SEPAROVANIE ODPADU

jedlé oleje elektroodpad drobný stavebný odpad biologicky rozložiteľný odpad akumulátory a batérie šatstvo staré vozidlá a pneumatiky sklo plasty papier odpad zo žúmp a septikov odpad s obsahom škodlivín nadrozmerný odpad lieky