Archív mesiaca: október 2016

Výkup papiera

výkup papiera  po uliciach: 7.11.2016   -  Trnavská cesta a Dolný Chríb 8.11.2016  -  Horný Chríb a Jozefa Brunsvika 9.11.2016   -  Hlavná, Horná, Krátka, 10.11.2016  -  Podhájska, Hoštáky, Nová, Družstevná letak

Výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín: Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 14.10.2016 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. 207/2016 o vydanie súhlasu na výrub drevín - 2 ks smrekov rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 3907/2, k. ú Dolná Krupá vo vlastníctve žiadateľa. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 ... viac

Zámer prenajať majetok obce na základe uzn. OZ č.92/2016.

Obec Dolná Krupá v súlade s § 9a ods.9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje Zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu osobitného zreteľa vo vlastníctve Obce Dolná Krupá, k.ú. Dolná Krupá a to pozemok parcela č.403 o výmere 550 m² zapísanej na LV 1400 záujemcovi o prenájom Vysokej škole zdravotníctva a socialnej práce sv. Alžbety. Doba nájmu 3 roky. Cena nájmu 0,31 €/m². Obec má zámer prenajať pozemok z dôvodov osobitného zreteľa, vzhľadom na skutočnosť, že nemá pre obec zásadný hospodársky význam, je susediaci s pozemkom č.407/1, ktorý je vo ... viac