Archív mesiaca: október 2016

Výkup papiera

výkup papiera  po uliciach: 7.11.2016   –  Trnavská cesta a Dolný Chríb 8.11.2016  –  Horný Chríb a Jozefa Brunsvika 9.11.2016   –  Hlavná, Horná, Krátka, 10.11.2016  –  Podhájska, Hoštáky, Nová, Družstevná letak

Výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín: Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 14.10.2016 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. 207/2016 o vydanie súhlasu na výrub drevín – 2 ks smrekov rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 3907/2, k. ú Dolná Krupá vo vlastníctve žiadateľa. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 ... viac