Archív mesiaca: január 2017

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.1.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. 12/2017 o vydanie súhlasu na výrub drevín – 3 ks smrekovca a 6 ks smreka rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č.450/1 a 449/1, v k. ú Dolná Krupá vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom ... viac

Daň z nehnuteľností – OZNAM

Oznamujeme občanom, ktorí  v roku 2016 mali zmeny na  dani z nehnuteľností, napr. nadobudli  nehnuteľnosť kúpou, darom, dedičstvom alebo Vám bolo vydané stavebné povolenie, kolaudovali  nehnuteľnosť,  ste povinný podať daňové priznanie na daň z nehnuteľností do 31. januára 2017 na obecný úrad. Tlačivá 01-danovnik-suhrn-priloh 02-pozemok 03-stavba-jednoucelova 04-stavba-viacucelova 05-byt 06-pes 09-priloha-znizenie-oslobodenie    

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 30.12.2016 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. 251/2016 o vydanie súhlasu na výrub drevín – 2 ks orechov rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 906/37, k. ú Dolná Krupá vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu stavby rodinného domu. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom ... viac

Pozvánka – novoročný guláš

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva pozývajú  občanov na novoročný guláš v piatok 6. januára 2017  v čase od 17.00 do 20.00 hod. do kultúrneho strediska.  Priebežne vystúpia  FS Krupanskí črpáci, FS Karpatskí valaškári, ženská spevácka skupina Dolnokrupanka aj Dychová hudba Karpatská kapela.