Archív mesiaca: február 2017

Návrh VZN č. 3/2017

Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia je vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov 03/2016 Územného plánu obce Dolná Krupá, na základe schválenia Zmien a doplnkov 03/2016 Územného plánu obce Dolná Krupá. Návrh VZN príloha č. 1 k VZN

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 7.2.2017 začala na základe žiadosti obce Dolná Krupá, konanie č. HDU-4/2017 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks smreka- rastúceho na pozemkoch registra "C" parc. č. 4163/1 v k. ú Dolná Krupá vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny a narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania ... viac