Archív mesiaca: september 2017

Výrub drevín

  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.9.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. 251/2017 o vydanie súhlasu na výrub drevín – 7000 ks jabloní rastúcich na pozemkoch registra „C“ parc. č. 4747/14, 4747/18, 4747/19, 4747/20 v k. ú Dolná Krupá vo súkromnom vlastníctve z dôvodu likvidácie ovocného sadu. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť ... viac

Výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.9.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. 250/2017 o vydanie súhlasu na výrub drevín – 1 ks ihličňan rastúci na pozemku registra „C“ parc. č.4632/12 v k. ú Dolná Krupá vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu rekonštrukcie rodinného domu. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom ... viac

Schválené VZN č.5/2015 o mieste a čase zápisu do ZŠ s MŠ a o výške mes. príspevku na čiastoč. úhradu výdavkov škôl a ŠZ

Zmena pôvodného VZN z dôvodu zmeny z 2.finančného pásma na nákup potravín do 3. finančného pásma na nákup potravín (úhrady v 3.fin.pásme sú uvedné v prílohe č.1 a) VZN č.5/2017). VZN c.5.2017 o mieste a case zapisu a o vyske mes.prisp.na ciastoc. uhradu vydavkov skol a SZ