Archív mesiaca: október 2017

Jódové profylaktiká

Obyvateľstvu v oblasti ohrozenia okolo jadrového zariadenia Jaslovské Bohunice sa na ochranu zdravia pred účinkami havárie jadrového zariadenia budú dávať nové jódové tabletky V obci Dolná Krupá bude   ešte  výdaj v  dňa  20.10.2017   v čase od 9.00 do  12.00 h   a    od 13.00 do 16.30 h na obecnom úrade   staré tabletky treba odovzdať !!

Výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 4.10.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. 381/2017 o vydanie súhlasu na výrub drevín - 1 ks smrek rastúci na pozemku registra "C" parc. č.4477 v k. ú Dolná Krupá vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu poškodzovania inžinierskych sietí. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom ... viac