Archív mesiaca: október 2017

Výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 4.10.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. 381/2017 o vydanie súhlasu na výrub drevín – 1 ks smrek rastúci na pozemku registra „C“ parc. č.4477 v k. ú Dolná Krupá vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu poškodzovania inžinierskych sietí. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom ... viac