Archív mesiaca: január 2018

Výrub drevín – Horné Dubové

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 8.1.2018 začala na základe žiadosti Obce Horné Dubové konanie č. DKR-7/2018 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smrek pichľavý a 1 ks tuja - rastúcich na pozemku parc. č. 16 v k. ú Horné Dubové z dôvodu úpravy verejného priestranstva. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom ... viac

Daň z nehnuteľností – priznanie

Obecný úrad  oznamuje občanom, že do konca januára  si musia podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2018 tí daňovníci,   ktorí v roku 2017 kúpili alebo zdedili  dom, záhradu alebo stavebný pozemok. Čiastkové daňové priznanie si musia podať  tí  občania , u ktorých nastala zmena vo výmere domu, dvora, záhrady alebo v roku 2017 pristavili drobnú stavbu, garáž, skleník a pod. Ďalej obecný úrad oznamuje držiteľom preukazu ZŤP že aj v roku 2018 poskytuje úľavu na dani z nehnuteľnosti vo výške 25 % z dane zo stavieb. Kto si chce ... viac