Archív mesiaca: január 2018

Výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Horné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 9.1.2018 začala na základe žiadosti Obce Dolná Krupá konanie č. HDU-1/2018 o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín - rastúcich na pozemku parc. č. 438/13 v k. ú Dolná Krupá z dôvodu vybudovania dažďovej kanalizácie a odvodnenia ulíc Horná a Krátka do Krupského potoka. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom ... viac

Daň z nehnuteľností – priznanie

Obecný úrad  oznamuje občanom, že do konca januára  si musia podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2018 tí daňovníci,   ktorí v roku 2017 kúpili alebo zdedili  dom, záhradu alebo stavebný pozemok. Čiastkové daňové priznanie si musia podať  tí  občania , u ktorých nastala zmena vo výmere domu, dvora, záhrady alebo v roku 2017 pristavili drobnú stavbu, garáž, skleník a pod. Ďalej obecný úrad oznamuje držiteľom preukazu ZŤP že aj v roku 2018 poskytuje úľavu na dani z nehnuteľnosti vo výške 25 % z dane zo stavieb. Kto si chce ... viac