Archív mesiaca: február 2018

Výrub drevín – oznámenie o začatí konania

Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 5.2.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DKR-65/2018 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha - rastúceho na pozemku registra "C" parc. č.4477 v k. ú Dolná Krupá vo vlastníctve obce z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 ... viac

výrub drevín – Horné Dubové

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.1.2018 začala na základe žiadosti Obce Horné Dubové konanie č. DKR-34/2018 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks lipy malolistej - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č.173/1 v k. ú Horné Dubové z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní ... viac

výrub drevín – parcela 4480/5

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa18.1.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DKR-31/2018 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks orecha - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č.4480/5 v k. ú Dolná Krupá z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 ... viac