Archív mesiaca: marec 2018

Kontajner na drevnú hmotu !!!

Na priestranstve pri hornej autobusovej zastávke  /pri hornom mlyne/  bol umiestnený veľkoobjemový kontajner na drevnú hmotu – konáre zo stromov, kríkov a  tenšie kmene stromov. Drevná hmota sa naváža zo zadnej otvorenej časti. Iný odpad  dávať to tohto kontajnera je prísne zakázané !!

Výrub drevín – parcela č. 140

Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.2.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DKR-89/2018 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks smreka - rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 140 v k. ú Dolná Krupá vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu ohrozenia nehnuteľnosti. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. ... viac