Archív mesiaca: november 2018

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.11.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DKR-491/2018 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 4320/44 v k. ú Dolná Krupá z dôvodu stavby rodinného domu. Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § ... viac

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 19. novembra 2018 zomrel vo veku 56 rokov dlhoročný poslanec Obecného zastupiteľstva v Dolnej Krupej Stanislav Lehota. Bol vedúcou osobnosťou miestnych divadelníkov a niekoľko desaťročí člen dychovej hudby Dolnokrupanka. Pohrebná svätá omša bude vo štvrtok 22. novembra o 14.30 a po nej budú pohrebné obrady na miestnom cintoríne. ODPOČÍVAJ V POKOJI!