Archív mesiaca: február 2019

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 4.2.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DKR-24/2019 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 85/3 v k. ú Dolná Krupá. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné ... viac

Zmena termínu voľby hlavného kontrolóra obce

Vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra obce Dolná Krupá  V zmysle §18a ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Krupej č. 17 zo dňa 17. 12. 2018, Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Krupá vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Dolná Krupá na deň 21. február 2019.