Návrh programového rozpočtu na r.2019-2021

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladáme na pripomienkovanie návrh rozpočtu Obce Dolná Krupá na r. 2019 a r.2020 a 2021. Pripomienky k návrhu môžu fyzické a právnické osoby uplatniť v písomnej forme a zaslať poštou alebo mailom, prípadne uplatniť ústne do zápisnice na obecnom úrade v Dolnej Krupej do desiatich dní po zverejnení tohto návrhu. Návrh rozpočet školstvo 2019-2021 Návrh-Program. rozpočet na r.2019a viacroč.2020-2021 Návrh-Programový rozpocet-vydavky2019-2021 Návrh-rozpočet 2019-2021-úvod, schvaľ.doložka Rozpočet 2019-2021-výdavky-skutočnosť 2016,2017, schvál.2018, očakáv. 2018 Rozpočet2019-2021-príjmy-skut.2016, 2017,schvál. 2018,očakáv.2018

SEPAROVANIE ODPADU

jedlé oleje elektroodpad drobný stavebný odpad biologicky rozložiteľný odpad akumulátory a batérie šatstvo staré vozidlá a pneumatiky sklo plasty papier odpad zo žúmp a septikov odpad s obsahom škodlivín nadrozmerný odpad lieky

Daňové priznanie v roku 2019

DAŇ  Z  NEHNUTEĽNOSTÍ  V ROKU 2019 Daňové priznanie na dani z nehnuteľnosti sa musí podať do 31.1.2019 na obecnom úrade. Daňové priznanie podáva vždy iba  vlastník nehnuteľností !!!!!!!! Kto podáva daňové priznanie     daňovník u ktorý kúpil  rodinný dom, záhradu, stavebný pozemok      daňovník u ktorého nastala zmena vo výmere rodinného domu /prístavba/,  záhrady      daňovník, ktorý kolaudoval novostavbu rodinného domu v roku 2018      daňovník, ktorému v roku 2018 bolo vydané  stavebné povolenie Aké úľavy poskytuje obec Dolná Krupá v roku 2019 V roku 2019 poskytuje Obec Dolná ... viac

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 2.1.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DKR-1/2019 o vydanie súhlasu na výrub krovín rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 4625/4 v k. ú Dolná Krupá. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu ... viac

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Horné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 7.1.2019 začala na základe žiadosti Obce Dolná Krupá konanie č. HDU-1/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 3 ks orech a 1 ks čerešňa - rastúcich na pozemkoch parc. č. 149/2 a 3887/21 v k. ú Dolná Krupá z dôvodu poškodzovania nehnuteľností navrhovateľa. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom ... viac

ÚRADNÉ HODINY

Obecný úrad Dolná Krupá  bude mať od 7.1.2019 nové úradné hodiny : Pondelok   7.00 – 12.00      12.30 – 16.00 Útorok        nestránkový Streda        7.00 – 12.00     12.30 – 17.30 Štvrtok       6.00 – 12.00     12.30 – 14.00 Piatok         7.00 – 12.00