Návrh programového rozpočtu na r.2019-2021

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladáme na pripomienkovanie návrh rozpočtu Obce Dolná Krupá na r. 2019 a r.2020 a 2021. Pripomienky k návrhu môžu fyzické a právnické osoby uplatniť v písomnej forme a zaslať poštou alebo mailom, prípadne uplatniť ústne do zápisnice na obecnom úrade v Dolnej Krupej do desiatich dní po zverejnení tohto návrhu. Návrh rozpočet školstvo 2019-2021 Návrh-Program. rozpočet na r.2019a viacroč.2020-2021 Návrh-Programový rozpocet-vydavky2019-2021 Návrh-rozpočet 2019-2021-úvod, schvaľ.doložka Rozpočet 2019-2021-výdavky-skutočnosť 2016,2017, schvál.2018, očakáv. 2018 Rozpočet2019-2021-príjmy-skut.2016, 2017,schvál. 2018,očakáv.2018

SEPAROVANIE ODPADU

jedlé oleje elektroodpad drobný stavebný odpad biologicky rozložiteľný odpad akumulátory a batérie šatstvo staré vozidlá a pneumatiky sklo plasty papier odpad zo žúmp a septikov odpad s obsahom škodlivín nadrozmerný odpad lieky

OZNAM

Obecný úrad oznamuje občanom, že telefónna linka 5577253  má  pokazený telefónny prístroj, problém sa rieši  výmenou technického zariadenia v Slovak telekome. Za pochopenie ďakujeme

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 4.3.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DKR-68/2019 o vydanie súhlasu na výrub - 2 ks smrek pichľavý - rastúcich na pozemkoch registra "C" parc. č. 305/1 v k. ú Dolná Krupá z dôvodu ohrozovania inžinierskych sietí. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. ... viac

Blahoželanie k MDŽ

Milované ženy, 8. marca si pripomíname – Medzinárodný deň žien, preto Vám želám z celého srdca, aby ste prežívali radosť z toho, že ste ženy, z toho, že ste milované. Prajem Vám, aby ste mali okolo seba ľudí, ktorí budú schopní oceniť bohatstvo vašej ženskosti, prajem Vám, život plný úprimnej lásky a zaslúženej úcty. Mgr. Marek Dekan starosta obce

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 27.2.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DKR-63/2019 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks jedle rastúcich na pozemkoch registra "C" parc. č. 4165 v k. ú Dolná Krupá z dôvodu ohrozovania inžinierskych sietí. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane ... viac

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 20.2.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DKR-48/2019 o vydanie súhlasu na výrub 21 ks agátov rastúcich na pozemkoch registra "C" parc. č. 4697/16, 4697/45 v k. ú Dolná Krupá. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je ... viac

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 4.2.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DKR-24/2019 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 85/3 v k. ú Dolná Krupá. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné ... viac

Zmena termínu voľby hlavného kontrolóra obce

Vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra obce Dolná Krupá  V zmysle §18a ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Krupej č. 17 zo dňa 17. 12. 2018, Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Krupá vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Dolná Krupá na deň 21. február 2019.