Voľby do orgánov samosprávnych krajov – 4. novembra 2017.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu  4. novembra 2017.  -https://www.minv.sk/?volby-vuc -https://www.minv.sk/?vuc17-vzory -Informácie pre voliča -Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie

Schválené VZN č.4/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva 3.5.2017 bolo schválené VZN č.4/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. Mení sa ním termín podávania žiadostí o dotáciu - do 31.10. kal. roka na  nasledujúci kal.rok. Po tomto termíne už nebude možné podať žiadosť o dotáciu. Schvaľovanie  dotácií na nasl. kal. rok sa uskutoční na novembrovom zasadnutí OZ v predchádzajúcom kal.roku. VZN 42017 o poskyt. dotácií z rozp.ObceD. Krupá

SEPAROVANIE ODPADU

jedlé oleje elektroodpad drobný stavebný odpad biologicky rozložiteľný odpad akumulátory a batérie šatstvo staré vozidlá a pneumatiky sklo plasty papier odpad zo žúmp a septikov odpad s obsahom škodlivín nadrozmerný odpad lieky

Návrh VZN 5/2017 o mieste a čase zápisu do ZŠ s MŠ a o výške mes.príspevku na čiastoč.úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

Vo VZN  č.5/2017 sa mení finančné pásmo z  2.finančného pásma  na 3.finančné pásmo (fin. pásma vydalo Ministerstvo školstva SR) z dôvodu nárastu cien potravín Navrh VZN c.5.2017 o mieste a case zapisu a o vyske mes.prisp.na ciastoc.uhradu vydavkov skol a SZ.          

Výkup papiera

leták 17.7.2017     Trnavská cesta, Dolný Chríb, Horný Chríb 18.7.2017     Hlavná, Horná, J.Brunsvika 19.7.2017    Krátka, Podhájska 20.7.2017   Hoštáky, Nová,  Družstevná   po 15.00 hod.