Výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 25.8.2016 začala na základe žiadosti Obce Horné Dubové konanie č. DKR-179/2016 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 1 ks smrek , 18 ks tuja západná - rastúcich na pozemku parc. č. 173/1, 1742/2 v k. ú Horné Dubové vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu rekonštrukcie chodníka. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu ... viac

SEPAROVANIE ODPADU

jedlé oleje elektroodpad drobný stavebný odpad biologicky rozložiteľný odpad akumulátory a batérie šatstvo staré vozidlá a pneumatiky sklo plasty papier odpad zo žúmp a septikov odpad s obsahom škodlivín nadrozmerný odpad lieky

Zrekonštruované kultúrne stredisko – pridané fotografie

Rekonštrukcia prebiehala od 3. mája 2016. Stavebné práce realizovala firma Hílek, spol. s r. o. Senica. Rekonštrukcia zahŕňala tepelnú izoláciu a hydroizoláciu strechy, výmenu okien a dverí, opravu a renováciu fasády. Boli osadené nové klampiarske výrobky, hromozvod, mreže v suteréne, zábradlie na schodoch od kuchyne, položenie dlažby na schodoch pri východe z kuchyne. Stavba v hodnote 142 176,91 € bola ukončená v trojtýždňovom predstihu 6. júla 2016. FOTOGRAFIE V GALÉRII  

Predaj majetku obce priamym predajom

zámer Obec Dolná Krupá v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Krupej č. 43/2016 zo dňa 6.5.2016 z v e r e j ň u j e z á m e r predať majetok obce priamym predajom. Obec Dolná Krupá je vlastníkom nehnuteľnosti: - pozemky parcely registra "C", parcelné číslo 4167/1 o výmere 1292 m2-zastavené plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 1400 v katastrálnom území Dolná Krupá, Obec Dolná Krupá, okres Trnava. ... viac

Výrub drevín

Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 15. 6. 2016 začala na základe žiadosti IC BK, s.r.o., Kopčianska 8, 85101 Bratislava, konanie o vydanie súhlasu na výrub 23 ks topoľov, 1 ks čerešne a 1 ks orecha rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 4809/2 k. ú Dolná Krupá vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom ... viac

Výrub drevín

Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 1. 6. 2016 začala na základe žiadosti Ľuboša Petroviča, Jiráskova 16, 91702 Trnava, konanie o vydanie súhlasu na výrub 3 ks ovocných stromov rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 4638, k. ú Dolná Krupá vo vlastníctve Obce Dolná Krupá z dôvodu vybudovania prístupu k rodinnému domu. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom ... viac