Komunitný plán 2018 – 2023

Vážení občania, na tomto mieste môžete nájsť Komunitný plán sociálnych služieb obce na roky 2018 – 2023. Plán je možné si elektronicky stiahnuť a do 27.6.2018 do  15:00 je možné ho aj písomne pripomienkovať. Prípadné návrhy, pripomienky alebo námietky voči navrhovanému zneniu Komunitného plánu obce, prosím, zasielajte mailom na adresu: starostadk@mail.t-com.sk. Každý návrh bude posúdený a vyhodnotený a o jeho posúdení sa dozviete písomne (formou odpovede na emailovú správu). Konečnú verziu Komunitného plánu po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve budete môcť nájsť na webovej stránke ... viac

Návrh – Záverečný účet obce Dolná Krupá a rozpočtové hospodárenie za r.2017 s hodnotiacou správou

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorš. predpisov predkladáme na pripomienkovanie návrh záverečného účtu za r.2017, ktorý bude prerokovaný na zasadnutí obec.zastupiteľstva 29.5.2018. Návrh-Záverečný účet D.Krupá s hodnotiacou správou za rok 2017 ROZPOČET ZŠsMŠ 2017 – príloha 1 závereč.účtu