Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 9.10.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DKR-418/2018 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks lipy velkolistej - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 429/1 v k. ú Dolná Krupá vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona ... viac

MUDr. Lančarič dovolenka

od 3.9.2018 do 26.9.2018 zastupuje:   od 3.9. do 13.9.2018  Mudr. Dvoržáková – pondelok, stredu a piatok v Bolerázi                                                                   utorok a štvrtok v Šelpiciach   od 14.9. do 26.9.2018 MUDr. Virth – Atomka Jaslovské Bohunice