Pozvánka na rokovanie OZ

V zmysle ust. § 12, ods. 1) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolná Krupá vo volebnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční dňa 20. mája 2019 (pondelok) o 18.00 h v zasadacej sále Obecného úradu Nám. L. van Beethovena 139/1, Dolná Krupá Pozvánka V zmysle ust. § 12, ods. 1) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   zvolávam 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolná Krupá  vo ... viac

Odpad z domácností – kontajnery

V sobotu 13.04.2019 bude možné odovzdať odpad z jarného čistenia domácností do kontajnerov za obecným úradom od 8:00 do 16:00. V danom čase budú prítomní pracovníci obce, ktorí odpad preberú a roztriedia. Žiadame  spoluobčanov aby dodržali čas na odovzdanie odpadu a v prípade veľkorozmerných odpadov čo najviac zmenšili jeho objem. Zákaz vývozu bioodpadu, nebezpečného odpadu /azbest, elektroodpad, neónky a pod./ a komodity patriace do separovaného odpadu /plast, sklo, papier/ . V prípade otázok kontaktujete OÚ.

ZBER HALUZOVINY

Obecný úrad organizuje od dnes  zber haluzoviny od 8.4. do 14.4.2019  Sú vytvorené zberné miesta po obci : vedľa kultúrneho strediska na hornom konci pri zastávke na ihrisku na novom cintoríne pri zadnej bráne na Dolnom Chríbe pri stočku na okraji lesíka pri bytovkách Tieto miesta budú označené tabuľami a budú dočasne monitorované. Žiadame Vás o ukladanie iba haluzoviny a nie iného odpadu.