Výrub drevín

Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 15. 6. 2016 začala na základe žiadosti IC BK, s.r.o., Kopčianska 8, 85101 Bratislava, konanie o vydanie súhlasu na výrub 23 ks topoľov, 1 ks čerešne a 1 ks orecha rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 4809/2 k. ú Dolná Krupá vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom ... viac

Výrub drevín

Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 1. 6. 2016 začala na základe žiadosti Ľuboša Petroviča, Jiráskova 16, 91702 Trnava, konanie o vydanie súhlasu na výrub 3 ks ovocných stromov rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 4638, k. ú Dolná Krupá vo vlastníctve Obce Dolná Krupá z dôvodu vybudovania prístupu k rodinnému domu. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom ... viac

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

  Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 16.5.2016 začala na základe žiadosti Jany Ivanov, Podhájska 244/62, 91965 Dolná Krupá, konanie o vydanie súhlasu na výrub stromov 2 ks orecha rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 4625/3, k. ú Dolná Krupá vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu výstavby oplotenia a prístupového chodníka. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa ... viac