Archívy autora: Jarmila Dekanová

Výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 4.10.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. 381/2017 o vydanie súhlasu na výrub drevín - 1 ks smrek rastúci na pozemku registra "C" parc. č.4477 v k. ú Dolná Krupá vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu poškodzovania inžinierskych sietí. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom ... viac

Výrub drevín

  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.9.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. 251/2017 o vydanie súhlasu na výrub drevín - 7000 ks jabloní rastúcich na pozemkoch registra "C" parc. č. 4747/14, 4747/18, 4747/19, 4747/20 v k. ú Dolná Krupá vo súkromnom vlastníctve z dôvodu likvidácie ovocného sadu. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť ... viac

Výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.9.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. 250/2017 o vydanie súhlasu na výrub drevín - 1 ks ihličňan rastúci na pozemku registra "C" parc. č.4632/12 v k. ú Dolná Krupá vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu rekonštrukcie rodinného domu. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom ... viac