Archívy autora: Jarmila Dekanová

Registrácia chovov hospodárskych zvierat

V súvislosti so zmenou legislatívy registrácie chovov ošípaných a tiež výskytom vysoko kontagiózneho ochorenia ošípaných Afrického moru ošípaných u diviakov a domácich ošípaných v susedných štátoch, nás Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava v zmysle § 16 ods. 7 zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov požiadala o súčinnosť pri informovaní obyvateľov obvyklým spôsobom o povinnosti registrácie chovov ošípaných, ktoré chovajú obyvatelia,  zverejnením nasledovných informácií v prílohách.   žiadosť o registráciu chovu RegFarm2015-2 Registrácia chovov hospodárskych zvierat od jedného kusa ošípanej-1 Vyk. rozhodnutie 2018 – 1669-3

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.11.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DKR-491/2018 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 4320/44 v k. ú Dolná Krupá z dôvodu stavby rodinného domu. Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § ... viac

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 9.10.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DKR-418/2018 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks lipy velkolistej - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 429/1 v k. ú Dolná Krupá vo vlastníctve navrhovateľa z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona ... viac

MUDr. Lančarič dovolenka

od 3.9.2018 do 26.9.2018 zastupuje:   od 3.9. do 13.9.2018  Mudr. Dvoržáková – pondelok, stredu a piatok v Bolerázi                                                                   utorok a štvrtok v Šelpiciach   od 14.9. do 26.9.2018 MUDr. Virth – Atomka Jaslovské Bohunice