Archívy autora: Adriana Ištvancová

Zámer prenajať majetok obce na základe uzn. OZ č.92/2016.

Obec Dolná Krupá v súlade s § 9a ods.9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje Zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu osobitného zreteľa vo vlastníctve Obce Dolná Krupá, k.ú. Dolná Krupá a to pozemok parcela č.403 o výmere 550 m² zapísanej na LV 1400 záujemcovi o prenájom Vysokej škole zdravotníctva a socialnej práce sv. Alžbety. Doba nájmu 3 roky. Cena nájmu 0,31 €/m². Obec má zámer prenajať pozemok z dôvodov osobitného zreteľa, vzhľadom na skutočnosť, že nemá pre obec zásadný hospodársky význam, je susediaci s pozemkom č.407/1, ktorý je vo ... viac

Predaj majetku obce priamym predajom

zámer Obec Dolná Krupá v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Krupej č. 43/2016 zo dňa 6.5.2016 z v e r e j ň u j e z á m e r predať majetok obce priamym predajom. Obec Dolná Krupá je vlastníkom nehnuteľnosti: - pozemky parcely registra "C", parcelné číslo 4167/1 o výmere 1292 m2-zastavené plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 1400 v katastrálnom území Dolná Krupá, Obec Dolná Krupá, okres Trnava. ... viac