Archívy autora: Adriana Ištvancová

Voľby do orgánov samosprávnych krajov – 4. novembra 2017.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu  4. novembra 2017.  -https://www.minv.sk/?volby-vuc -https://www.minv.sk/?vuc17-vzory -Informácie pre voliča -Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie

Zámer prenajať majetok obce na základe uzn. OZ č.92/2016.

Obec Dolná Krupá v súlade s § 9a ods.9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje Zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu osobitného zreteľa vo vlastníctve Obce Dolná Krupá, k.ú. Dolná Krupá a to pozemok parcela č.403 o výmere 550 m² zapísanej na LV 1400 záujemcovi o prenájom Vysokej škole zdravotníctva a socialnej práce sv. Alžbety. Doba nájmu 3 roky. Cena nájmu 0,31 €/m². Obec má zámer prenajať pozemok z dôvodov osobitného zreteľa, vzhľadom na skutočnosť, že nemá pre obec zásadný hospodársky význam, je susediaci s pozemkom č.407/1, ktorý je vo ... viac