Archívy autora: Adriana Ištvancová

Zámer prenajať majetok obce na základe uzn. OZ č.92/2016.

Obec Dolná Krupá v súlade s § 9a ods.9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje Zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu osobitného zreteľa vo vlastníctve Obce Dolná Krupá, k.ú. Dolná Krupá a to pozemok parcela č.403 o výmere 550 m² zapísanej na LV 1400 záujemcovi o prenájom Vysokej škole zdravotníctva a socialnej práce sv. Alžbety. Doba nájmu 3 roky. Cena nájmu 0,31 €/m². Obec má zámer prenajať pozemok z dôvodov osobitného zreteľa, vzhľadom na skutočnosť, že nemá pre obec zásadný hospodársky význam, je susediaci s pozemkom č.407/1, ktorý je vo ... viac