Archívy autora: Katarína Kozáková

Schválené VZN č.5/2015 o mieste a čase zápisu do ZŠ s MŠ a o výške mes. príspevku na čiastoč. úhradu výdavkov škôl a ŠZ

Zmena pôvodného VZN z dôvodu zmeny z 2.finančného pásma na nákup potravín do 3. finančného pásma na nákup potravín (úhrady v 3.fin.pásme sú uvedné v prílohe č.1 a) VZN č.5/2017). VZN c.5.2017 o mieste a case zapisu a o vyske mes.prisp.na ciastoc. uhradu vydavkov skol a SZ

Návrh VZN 5/2017 o mieste a čase zápisu do ZŠ s MŠ a o výške mes.príspevku na čiastoč.úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

Vo VZN  č.5/2017 sa mení finančné pásmo z  2.finančného pásma  na 3.finančné pásmo (fin. pásma vydalo Ministerstvo školstva SR) z dôvodu nárastu cien potravín Navrh VZN c.5.2017 o mieste a case zapisu a o vyske mes.prisp.na ciastoc.uhradu vydavkov skol a SZ.          

Schválené VZN č.4/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva 3.5.2017 bolo schválené VZN č.4/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. Mení sa ním termín podávania žiadostí o dotáciu - do 31.10. kal. roka na  nasledujúci kal.rok. Po tomto termíne už nebude možné podať žiadosť o dotáciu. Schvaľovanie  dotácií na nasl. kal. rok sa uskutoční na novembrovom zasadnutí OZ v predchádzajúcom kal.roku. VZN 42017 o poskyt. dotácií z rozp.ObceD. Krupá

Výberové konanie na riaditeľa/ku ZŠ s MŠ v Dolnej krupej

Obec Dolná Krupá  ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ v Dolnej Krupej v zmysle ustanovenia §4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  a doplnení niekt. zákonov v zn. neskorš. predpisov a §5 zákona č.552/2003 Z.Z, o výkone práce vo verejnom záujme v zn. neskorš. predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa-riaditeľky Základnej školy s materskou školou v Dolnej Krupej. Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi treba zaslať  do 19.mája 2017 do 16.00 hod. ... viac