Registrácia chovov hospodárskych zvierat

V súvislosti so zmenou legislatívy registrácie chovov ošípaných a tiež výskytom vysoko kontagiózneho ochorenia ošípaných Afrického moru ošípaných u diviakov a domácich ošípaných v susedných štátoch, nás Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava v zmysle § 16 ods. 7 zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov požiadala o súčinnosť pri informovaní obyvateľov obvyklým spôsobom o povinnosti registrácie chovov ošípaných, ktoré chovajú obyvatelia,  zverejnením nasledovných informácií v prílohách.   žiadosť o registráciu chovu RegFarm2015-2 Registrácia chovov hospodárskych zvierat od jedného kusa ošípanej-1 Vyk. rozhodnutie 2018 – 1669-3

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.11.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DKR-491/2018 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha rastúceho na pozemku registra "C" parc. č. 4320/44 v k. ú Dolná Krupá z dôvodu stavby rodinného domu. Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § ... viac

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIE

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 19. novembra 2018 zomrel vo veku 56 rokov dlhoročný poslanec Obecného zastupiteľstva v Dolnej Krupej Stanislav Lehota. Bol vedúcou osobnosťou miestnych divadelníkov a niekoľko desaťročí člen dychovej hudby Dolnokrupanka. Pohrebná svätá omša bude vo štvrtok 22. novembra o 14.30 a po nej budú pohrebné obrady na miestnom cintoríne. ODPOČÍVAJ V POKOJI!

Návrh programového rozpočtu na r.2019-2021

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladáme na pripomienkovanie návrh rozpočtu Obce Dolná Krupá na r. 2019 a r.2020 a 2021. Pripomienky k návrhu môžu fyzické a právnické osoby uplatniť v písomnej forme a zaslať poštou alebo mailom, prípadne uplatniť ústne do zápisnice na obecnom úrade v Dolnej Krupej do desiatich dní po zverejnení tohto návrhu. Návrh rozpočet školstvo 2019-2021 Návrh-Program. rozpočet na r.2019a viacroč.2020-2021 Návrh-Programový rozpocet-vydavky2019-2021 Návrh-rozpočet 2019-2021-úvod, schvaľ.doložka Rozpočet 2019-2021-výdavky-skutočnosť 2016,2017, schvál.2018, očakáv. 2018 Rozpočet2019-2021-príjmy-skut.2016, 2017,schvál. 2018,očakáv.2018