Výrub drevín – oznámenie o začatí konania

Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 5.2.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DKR-65/2018 o vydanie súhlasu na výrub 1 ks orecha - rastúceho na pozemku registra "C" parc. č.4477 v k. ú Dolná Krupá vo vlastníctve obce z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 ... viac

výrub drevín – Horné Dubové

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 22.1.2018 začala na základe žiadosti Obce Horné Dubové konanie č. DKR-34/2018 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks lipy malolistej - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č.173/1 v k. ú Horné Dubové z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní ... viac

výrub drevín – parcela 4480/5

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa18.1.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DKR-31/2018 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks orecha - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č.4480/5 v k. ú Dolná Krupá z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 ... viac

Výrub drevín – Horné Dubové

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 8.1.2018 začala na základe žiadosti Obce Horné Dubové konanie č. DKR-7/2018 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks smrek pichľavý a 1 ks tuja - rastúcich na pozemku parc. č. 16 v k. ú Horné Dubové z dôvodu úpravy verejného priestranstva. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom ... viac

Daň z nehnuteľností – priznanie

Obecný úrad  oznamuje občanom, že do konca januára  si musia podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2018 tí daňovníci,   ktorí v roku 2017 kúpili alebo zdedili  dom, záhradu alebo stavebný pozemok. Čiastkové daňové priznanie si musia podať  tí  občania , u ktorých nastala zmena vo výmere domu, dvora, záhrady alebo v roku 2017 pristavili drobnú stavbu, garáž, skleník a pod. Ďalej obecný úrad oznamuje držiteľom preukazu ZŤP že aj v roku 2018 poskytuje úľavu na dani z nehnuteľnosti vo výške 25 % z dane zo stavieb. Kto si chce ... viac

Novoročný guláš – pozvánka

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva pozývajú všetkých občanov na stretnutie  pri novoročnom  guláši  v sobotu  6. januára 2018  o 16:00 hod. do kultúrneho  strediska  Priebežne vystúpia na spestrenie atmosféry Krupanskí črpáci,  ženská spevácka skupina Dolnokrupanka, Karpatskí valaškári   i dychová hudba Karpatská kapela.