DOBROVOĽNÍCKE AKTIVITY

Dobrovoľníctvo sa v našej obci prejavuje v rôznorodých dobrovoľníckych aktivitách jednotlivcov a organizácií. V galérii ponúkame aktuálne snímky a výber toho najzaujímavejšieho z archívu.

Poľovnícke združenie Tri háje patrí k najagilnejším záujmovým združeniam v obci. Aj v roku 2016 zorganizovali viacero brigád. V marci začali s čistením chotára od odpadu a divokých skládok, priebežne zabezpečovali starostlivosť o zver, zúčastnili sa brigády v družstevnom vinohrade a začiatkom novembra pripravovali krmivo pre divú zver.

Do dobrovoľnej brigády v areáli kaštieľa a v parku sa v sobotu 23. apríla 2016 zapojila takmer polstovka účastníkov. Zastúpené boli všetky generácie - od školopovinnej mládeže až po seniorov. Osádzali sa smetné koše, nová infotabuľa, brehy malého jazera pri grotte sa zbavili náletových drevín. Vyzberalo sa množstvo haluzoviny a vykosilo sa okolie grotty. Opravilo sa aj kritické miesto na jednej z jej obvodových stien. Okrem toho sa vyzberali a odstránili pôvodné koše a nefunkčný mobiliár. Ďakujeme všetkým, ktorí sa brigády zúčastnil, medzi nimi aj primátorovi mesta Trnava, ktorý prisľúbil aj účinnejšiu pomoc v spolupráci s mestom. Akciu zdokumentovala aj Mestská televízia Trnava, ktorá z nej vo svojom magazíne odvysielala reportáž. Iniciátor akcie Michal Žák už uvažuje nad ďalším pokračovaním dobrovoľníckych aktivít. Práce v našom parku je stále veľmi veľa.

Brigády v parku V jarných mesiacoch roku 2015 sa uskutočnili dobrovoľné brigády v parku. Za ich zorganizovaním stojí Občianske združenie M. H. Chotekovej. Akcie boli avizované na facebooku, ale aj v obecnom rozhlase, čo zaručilo početnú účasť najmä mladšej generácie. Najpočetnejšie brigády sa uskutočnili 18. apríla a 23. mája. Hlavným cieľom bolo očistenie parku od množstva suchej haluzoviny, úprava umelej jaskyne a jej okolia a osadenie lavičiek. Vyzbierala sa haluzovina, ktorá po rozdrvení naplnila 4 kamióny. Bolo nainštalovaných celkom 19 lavičiek z pňov stromov. V areáli kaštieľa po jazero sa osadilo ďalších 8 liatinových lavičiek. Upravila a očistila sa umelá jaskyňa. Odstránili sa stĺpy nefunkčného osvetlenia a rozvodné skrine. Je potešiteľné, že tento chvályhodný počin našiel širokú odozvu v komunite mladých obyvateľov obce. Kus práce, ktorú dobrovoľníci za sebou zanechali dokazuje, že aj medzi mladou a mladšou generáciou sa nájdu takí, ktorí sa radi zúčastnia podobných aktivít a dokážu obetovať svoj čas pre správnu vec. Organizátorom brigád ďakujeme a veríme, že v nastúpenom trende budú pokračovať aj v nasledujúcom období.

Poľovnícke združenie „Tri háje“ Krupá, ktoré bolo založené v roku 1973, patrí k najpočetnejším a najagilnejším organizáciám v obci. Okrem hlavného cieľa svojej činnosti - zabezpečenia celoročnej starostlivosti a ochrany zveri a poľovného revíru – každoročne na jar organizuje brigádu na očistenie chotára od odpadu. Vďaka nim sú remízy, okraje lesa, okolie poľných ciest, potoka, ale aj krajnice komunikácie do Trnavy zbavené odpadu a neporiadku, ktorých sa časť občanov zbavuje vyvážaním do okolia obce. Upratovanie chotára sa konalo aj v roku 2015, tentoraz 28. marca.

Opravu a vymaľovanie interiéru mauzólea realizovalo Občianske združenie KOROMPA v období október 2011 až jún 2013. Oprava interiéru je prvou fázou zámeru celkovej rekonštrukcie tejto kultúrnej pamiatky. Bola ukončená pri príležitosti 150. výročia narodenia Márie Henriety Chotekovej - rodáčky z Dolnej Krupej, ktorá je v mauzóleu aj pochovaná. Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na prácach, ktoré zahŕňali: - odstránenie a odvoz vlhkom poškodenej omietky stien a zničených sadrových detailov, - vysušenie navlhnutých stien, - výroba foriem a odliatie zničených architektonických prvkov: pätiek a hlavíc pilastrov (4 ks), soklovej rímsy (4,5 m), štukatérskych prvkov a profilov cca 45 ks v dĺžke približne 35 m, - príprava a vyčistenie stien pre omietaním a penetračný náter, - nanesenie sanačnej omietky a celková úprava stien na poškodených miestach, - osadenie kópií architektonických prvkov (hlavíc, pätiek, soklových ríms, sadrových profilov...) - odstránenie starých farebných vrstiev a vybrúsenie stien, - stierkovanie a nástrek penetračnej látky, - základný jednofarebný náter, - konečná farebná úprava stien a architektonických prvkov. Okrem murárskych, štukatérskych a natieračských prác, inštaláciu nového osvetlenia v interiéri obnova zahŕňala aj klampiarske práce na poškodenej streche, výrub poškodených drevín a kríkov či celkové presvetlenie stromového porastu v susedstve objektu. Z objektu bolo vyvezené sekundárne pridané zariadenie (lavice) a kovový trezor. V záujem ochrany pred ďalším znehodnocovaním bol už v roku 2011 premiestnený do kostola obraz Ukižovaného Krista od Josepha Führicha. Ďakujeme: Mgr. Stanislavovi Petrášovi - iniciátorovi a garantovi celého zámeru, Mgr. Marekovi Horváthovi za technickú podporu a dlhodobé zapožičanie lešenia, Ing. Teofilovi Mihalovičovi – starostovi obce a správcovi farnosti: Vdp. Mgr. Miroslavovi Kováčovi za technickú podporu, ochotu a pochopenie, Jozefovi Bohunickému, Ing. Petrovi Brestovanskému, Jurajovi Drozdovi, Ing. Vladimírovi Gronskému, Mgr. Eve Chynoranskej, Petrovi Kekelákovi, Ľudevítovi Petrášovi, Stanislavovi Petrášovi st., Teofilovi Skýpalovi, Pavlovi Škodovi, Michalovi Bohunickému, Jozefovi Vittekovi, JUDr. Jozefovi Žákovi. Práce by sa nemohli uskutočniť bez finančných prostriedkov získaných od darcov, ktorí podporili zámer OZ Korompa zachrániť poškodenú kultúrnu pamiatku a zároveň pietne miesto. Ďakujeme všetkým známym i anonymným priaznivcom, ktorí poukázali 2% zo zaplatenej dane OZ Korompa v Dolnej Krupej.

V dňoch 13. a 14. júna 2008 členovia súboru Krupanskí črpáci zorganizovali brigádu v parku. Hlavným zámerom bolo očistiť umelú jaskyňu a jej okolie od náletovej vegetácie a opraviť najväčšie poškodenia na tomto unikátnom prvku parkovej architektúry. Do prác sa aktívne zapojili aj členovia Občianskeho združenia Korompa. Umelá jaskyňa patrí k najzachovalejším objektom svojho druhu na Slovensku. opravovaná bola už koncom 60. rokov minulého storočia, keď sa zosunula veľká časť jednej steny. O tom, že výsledok ich snaženia je viditeľný, sa môžete presvedčiť z fotodokumentácie.

V rokoch 2013-2015 ružiari z podpníkov dodaných prezidentom Slovenskej národnej ružiarskej spoločnosti Ing. Františkom Glváčom očkovaním rozmnožili nové ruže. Časť očiek z najkrajších ruží takisto pochádza od Ing. Glváča. Ruže boli vysadené na jeseň 2014 a 2015 k mauzóleu, v okolí kostola, v kaštieli a na námestí.

 

Print Friendly, PDF & Email