ŠKOLSTVO

ZŠ S MŠ Dolná Krupá Základná škola s materskou školou sídli v areáli pozostávajúcom z dvoch pavilónov tried, školskej jedálne, materskej školy a telocvične. Tento areál bol uvedený do užívania na jar roku 1970. Škola získala právnu subjektivitu v roku 1998 a delimitovaná bola pod obec v roku 2002. Zároveň sa základná škola zlúčila s miestnou materskou školou a dnes pôsobí pod názvom Základná škola s materskou školou v Dolnej Krupej. Školu navštevujú žiaci z Dolnej a Hornej Krupej od 1. do 9. ročníka. V rámci školy je zriadený školský klub detí.

Školu (v školskom roku 2016/2017) navštevuje 166 žiakov, ktorí sú rozdelení do 9 tried. Na škole pôsobí 19 pedagogických zamestnancov. Viac informácií získate na stránke školy:

http://zsdkrupa.edupage.org

 
Súčasťou školy je materská škola so 62 žiakmi (k 15.12.2015) v troch triedach, informácie na stránke materskej školy:

http://mskrupa.edupage.org/?