Návrh VZN č.2/2018, ktorým sa mení VZN č.4/2013 o financovaní MŠ a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolná Krupá o financovaní záujmových aktivít detí