Návrh – Záverečný účet obce Dolná Krupá a rozpočtové hospodárenie za r.2017 s hodnotiacou správou

V zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorš. predpisov predkladáme na pripomienkovanie návrh záverečného účtu za r.2017, ktorý bude prerokovaný na zasadnutí obec.zastupiteľstva 29.5.2018.

Návrh-Záverečný účet D.Krupá s hodnotiacou správou za rok 2017
ROZPOČET ZŠsMŠ 2017 – príloha 1 závereč.účtu

Print Friendly, PDF & Email