INSÍGNIE OBCE

ERB OBCE

Erb obce

VEĽKÝ ERBVeľký erb

 

VLAJKA OBCEVlajka obce

PEČAŤ OBCE

pecat_obce

PEČAŤ PÔVODNÁ

pecat_obce_povodna

Každá obec má v súčasnosti možnosť prezentovať sa vlastnými symbolmi - insígniami: erbom, vlajkou a pečaťou obce. Vo svojich novodobých dejinách sa ich Dolná Krupá dočkala až v roku 2000.
Snaha a pokusy používať erb sa objavili aj predtým, keď sa nesprávne za erb obce využíval rodinný erb grófskej rodiny Brunsvikovcov. Pred rokom 1989 sa však svätci, ktorí prevládajú vo väčšine obecných insígnií - čo platilo aj o D.Krupej - akosi nehodili do oficiálnej symboliky, preto bolo jej využívanie veľmi obmedzené.
S navrátením vážnosti samospráve Zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa mnoho slovenských dedín už od začiatku 90-tych rokov 20. storočia rozhodlo zdôrazniť svoje autonómne postavenie aj obecnými symbolmi. Medzi také obce sa zaradila aj Dolná Krupá. Naša obec nepatrila k sídlam, ktoré svoje erby nadobudli rýchlo a hneď v prvej fáze zvýšeného záujmu o túto formu prezentácie do polovice 90-tych rokov.
Až vo volebnom období 1998-2002 sa možnosťou oficiálne predstaviť obecné symboly začalo vážnejšie hovoriť aj v kancelárii vtedajšieho starostu Mgr. Jaroslava Hulíka.
Do nového storočia a tisícročia chcela Dolná Krupá vstúpiť už so schválenou a oficiálne uznanou obecnou symbolikou. Cesta k tomu nebola zložitá, i keď si vyžiadala snahu i pochopenie viacerých zasvätených.
A u koho bolo treba hľadať pomoc, ak nie u naslovovzatého znalca obecnej symboliky sídiel trnavského regiónu
Prof. PhDr. Jozefa Šimončiča CSc.? Po osobnej návšteve predsedu Komisie pre kultúru, vzdelanie, rozvoj a šport Mgr. Stanislava Petráša na začiatku roka 2000, prof. Šimončič v krátkom čase vypracoval niekoľko verzií.
Vychádzal pritom z najstaršej známej podoby obecnej pečate, ktorou je potvrdená
listina z 8. apríla 1701Listina z 8. apríla 1701. Na splnomocnení richtára, prísažných a farára "poctywej osady" Dolnej Krupej, aby Michal Arvay mohol vyberať almužnu na nový oltár v kaplnke sv. Františka na Katarínke v Dechticiach, je pečať obce z roku 1607 s obvodovým nápisom v latinčine: SIGGILLVM OPPIDI INFERIORIS CROMPAE (po slovensky - pečať obce Dolná Krupá). Znázorňuje vľavo Pannu Máriu s malým Ježišom na rukách a vpravo sv. Ondreja. Má priemer 32 mm na nachádza sa v Štátnom archíve - pobočka Trnava.
Postup pri návrhoch obecných erbov je v takýchto prípadoch pomerne jednoduchý - historik osloví so svojím erudovaným návrhom výtvarníka, ktorý jeho predstavu na základe prísnych heraldických pravidiel zrealizuje.
Takto spracovaný návrh v niekoľkých alternatívach bol predložený aj obecnej rade, ktorá vybrala konečnú podobu erbu.
Návrh bol oficiálne uznaný zapísaním symbolov pod signatúrou D-113 / 2000.
Stalo sa tak 4. mája 2000 po zasadnutí Obecnej rady a po schválení poslancami Obecného zastupiteľstva 3. marca 2000.
Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR odporučila zapísať do Heraldického registra SR nasledovnú podobu:

V modrom štíte zlatý heroldský kríž sprevádzaný troma striebornými ľaliami. Vlajka obce pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, modrej, bielej, modrej, bielej, modrej, bielej, modrej a žltej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je troma cípmi, t.j dvoma zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

Zvíťazila verzia ondrejského kríža sprevádzaného dvoma ľaliami po stranách a jednou v dolnej časti. Členovia obecnej rady zvažovali i použitie vyobrazenia postáv, no erb v takejto podobe mal dve polia a stával sa príliš komplikovaným, preto zvolili zastúpenie postáv iba ich atribútmi. Symbolické vyobrazenie ľalií a uhlopriečneho kríža bolo najprijateľnejšou alternatívou aj pre podobu obecnej pečate.
Okrem toho bol vypracovaný aj tzv. slávnostný erb s postavami nosičov. Túto rozšírenú podobu môžu vidieť obyvatelia i návštevníci obce v blízkosti komunikácií pri vstupoch do obce. A prečo sv. Ondrej a Panna Mária? Pre ozrejmenie obsahu erbu považujem za potrebné vysvetliť pôvod jednotlivých súčastí - atribútov (znakov) vychádzajúcich z kresťanského náboženstva. Erb tvoria atribúty dvoch svätých: Panny Márie a Andreja. Ľalia - symbol čistoty a nepoškvrnenosti sa zaužívala pre Pannu Máriu a heroldský (tiež latinský, resp. uhlopriečny či priebežný) kríž sa stal symbolom mučeníckej smrti apoštola Ondreja. Kostol v Dolnej Krupej bol zasvätený sv. Andrejovi najneskôr od 15. storočia. Aj obraz na hlavnom oltári zobrazoval sv. Andreja. Tento svätec bol zobrazený na farskej pečati a od roku 1881 na pečiatke farského úradu. Panna Mária - Ježišova matka je v kresťanskom náboženstve najuctievanejšou sväticou a je patrónkou Slovenska. Patrí k najčastejšie zobrazovaným svätcom na erboch slovenských sídiel. Naši predkovia jej obraz uctievali na jednom z bočných oltárov vo svojom farskom kostole. Svätý Ondrej / Andrej - jeden z dvanástich apoštolov. Pôvodne bol rybárom a bratom Šimona Petra, uvádza sa medzi prvými apoštolmi. Najčastejšie sa spomína jeho účasť pri nasýtení tisícov ľudí zázračným rozmnožením chleba a rýb na behu Genezaretského jazera. Zomrel mučeníckou smrťou - ukrižovaním na kríž v tvare písmena X. (podľa toho nazývaný ondrejský kríž.)

(text prevzatý z časti Od pečate k erbu z knihy Stanislava Petráša KAPITOLY Z DEJÍN D. KRUPEJ)