STAROSTA OBCE

foto starostaIng. TEOFIL MIHALOVIČ

 • Narodený: 26.07.1954 v Dolnej Krupej
 • Rodinný stav: ženatý, 2 deti

KONTAKT:


Je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu. Starosta obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce.

VZDELANIE  

1973 - 1978     Chemicko-technologická fakulta SVŠT v Bratislave

VÝKON POVOLANIA

2006 - dnes     Starosta obce Dolná Krupá 1991 - 2006     Daňové riaditeľstvo SR, pracovisko Trnava 1984 - 1990     Generálne riaditeľstvo Tatrasklo Trnava 1979 - 1984     Podnikové riaditeľstvo Západoslovenských tehelní n. p. Pezinok

PÔSOBENIE V SAMOSPRÁVE

2006 - dnes     starosta obce 1990 - 2006      poslanec obecného zastupiteľstva Dolná Krupá
 • Volebné obdobie 2010-2014 - Ing. Teofil Mihalovič
 • Volebné obdobie 2006-2010 - Ing. Teofil Mihalovič
 • Volebné obdobie 2002-2006 - Mgr. Jaroslav Hulík
 • Volebné obdobie 1998-2002 - Mgr. Jaroslav Hulík
 • Volebné obdobie 1994-1998 - Dušan Bohunický
 • Volebné obdobie 1990-1994- Mgr. Jaroslav Hulík
predsedovia MNV:
 • Volebné obdobie 1986-1990 - Mgr. Jaroslav Hulík
 • Volebné obdobie 1981-1986 - Vincent Bachratý
 • Volebné obdobie 1976-1981 - Milan Turaz
 • Volebné obdobie 1971-1976 - Milan Turaz
 • Volebné obdobie 1964-1971 - František Kubovčík
 • Volebné obdobie 1960-1964 - Ján Slezák
 • Volebné obdobie 1952-1960 - Vavrinec Garažia
 • Volebné obdobie 1951-1952 - Jozef Štrba
 • Volebné obdobie 1950-1951 - František Kubovčík
 • Volebné obdobie 1948-1950 - Michal Baránek
predsedovia Revolučného národného výboru:
 • 1946-1948 - Ján Žák
 • 1945-1946 - Ján Adamovič
starosta (Slovenská republika):
 • 1939-1945- Štefan Fíba
richtári:
 • 1935-1939 - Alojz Bohunický
 • 1929-1935 - Štefan Fíba
 • 1925-1929 - Jozef Žák
 • 1920-1925 - Štefan Fíba
 • 1905-1920 - Ján Udvornocký
 • 1893-1905 - Jozef Fíba
  najstarší známy richtár:  Mikuláš Vražič (1604)