ZASTUPITEĽSTVO

ZLOŽENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA NA ROKY 2014 - 2018

Zástupca starostu: Mgr. Stanislav Petráš Poslanci: Mgr. Juraj Anetta, Klement Baránek, Mgr. Marek Dekan,  Mgr. Marek Horváth, PhDr. Monika Korchová, Stanislav Lehota, Mgr. Jana Lehotová, Mgr. Stanislav Petráš, Ing. Marek Totka


Zloženie a určenie komisií pre volebné obdobie 2014-2018, ktoré bolo schválené na rokovaní obecného zastupiteľstva:

Komisia rozvoja, výstavby, životného prostredia a ochrany verejného poriadku a riešenie sťažností:

 • Mgr. Juraj Anetta - predseda
 • Klement Baránek – člen
 • Mgr. Stanislav Petráš - člen
 • Ing. Marek Totka (náhradník)

Komisia finančná, sociálna, obchodu a služieb

 • Stanislav Lehota – predseda
 • Mgr. Jana Lehotová – člen
 • Ing. Marek Totka – člen

Komisia vzdelávania, kultúry, športu a mládeže

 • PhDr. Monika Korchová – predsedníčka
 • Mgr. Marek Horváth – člen
 • Mgr. Marek Dekan – člen

Komisia pre ochranu verejného záujmu

 • PhDr. Monika Korchová – predsedníčka
 • Mgr. Jana Lehotová – člen
 • Mgr. Stanislav Petráš– člen
 

Mgr. Juraj Anetta

Profil: Kandidát: Kontakt Adresa:  Dolná Krupá Telefón:  0908 411 471 E-mail: juroanetta@azet.sk

Klement Baránek

Profil: sústružník Kandidát: SMER Kontakt Adresa: Dolná Krupá, Hlavná 525/23 Telefón: 033/5577120, 0904905677 E-mail: -

Mgr. Marek Dekan

Profil: Kandidát: Kontakt Adresa:  Dolná Krupá Telefón: 0944 012 345 E-mail: marek.dekan@post.sk

Mgr. Marek Horváth

Profil: obchodný manager Kandidát: SMER Kontakt Adresa: Dolná Krupá, Parková 740/5 Telefón: 0903463692 E-mail: marek.horvath69@gmail.com

PhDr.  Monika Korchová

Profil: zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ Dolná Krupá Kandidát: SMER Kontakt Adresa: Dolná Krupá, Podhájska ul. 220/130 Telefón: 0908770350 E-mail: moni.k@centrum.sk

Stanislav Lehota

Profil: živnostník Kandidát: KDH Kontakt Adresa: Dolná Krupá, Hlavná ul. 27/204 Telefón: 0905770168 E-mail: -

Mgr. Jana Lehotová

Profil: učiteľka Kandidát: KDH Kontakt Adresa: Dolná Krupá. Andreja Kubinu 429/1 Telefón: 0918129877 E-mail: janalehotova.brest@gmail.com

Mgr. Stanislav Petráš

Profil: Kandidát: Sieť Kontakt Adresa: Dolná Krupá, Nová 648/41 Telefón: 0907636593 E-mail: 3dnystano@gmail.com

Ing. Marek Totka

Profil: technik Kandidát: SMER Kontakt Adresa: Dolná Krupá, Hoštáky 271/49 Telefón: 0907436630 E-mail: marektotka@gmail.com

VOLEBNÉ OBDOBIE 2010-2014

Zástupca starostu: Mgr. Stanislav Petráš Poslanci: Klement Baránek, Ing. Peter Brestovanský,  Mgr. Marek Horváth, Mgr. Monika Korchová, Stanislav Lehota, Mgr. Jana Lehotová, Mgr. Stanislav Petráš, Mgr. Martina Slabá, Ing. Marek Totka

VOLEBNÉ OBDOBIE 2006-2010

Zástupca starostu: Mgr. Stanislav Petráš Poslanci: Stanislav Bachratý, Vincent Bachratý, Ondrej Bohunický, Ing. Vladimír Gronský, Mgr. Jaroslav Hulík, Mgr. Alena Ištvancová, Monika Korchová, Stanislav Lehota, Mgr. Stanislav Petráš

VOLEBNÉ OBDOBIE 2002-2006

Zástupca starostu: Mgr. Stanislav Petráš Poslanci: Vincent Bachratý, Ján Galgóci, Ing. Vladimír Gronský, Monika Korchová, Stanislav Lehota, Ing. Teofil Mihalovič, Mgr. Stanislav Petráš, Jozef Sýkora, Milan Vravúšek

VOLEBNÉ OBDOBIE 1998-2002

Zástupca starostu: Milan Vravúšek Poslanci: Vladimír Anetta, Vincent Bachratý, Anton Brestovanský, Ing. Vladimír Bobko, Ján Fíba, Ján Galgóci, Ján Gažo, Vladimír Gažo, Mgr. Mária Kabátová, Jozef Keleši, František Kumančík, Stanislav Lehota, Ing. Teofil Mihalovič, Milan Novota, Mgr. Stanislav Petráš, Jozef Sloboda, Mgr. Marek Škoda, Ing. Jozef Vadovič, Milan Vravúšek, Kamil Žák

VOLEBNÉ OBDOBIE 1994-1998

Zástupca starostu: Vincent Bachratý Poslanci: Jozef Bachratý, Vincent Bachratý, Jozef Bajaník, Augustín Bohunický, Jozef Bohunický, Dominik Bohunický, Klement Bohunický, Anton Brestovanský, Ing. Vladimír Blaho, Ján Fíba, Ján Galgóci, Ján Gažo, Vladimír Gažo, Štefan Kadlečík, Jozef Keleši, Ing. Teofil Mihalovič, Silvester Petráš, Ing. Jozef Slabý, Jozef Sýkora, Ing. Pavol Škoda

VOLEBNÉ OBDOBIE 1990-1994

Zástupkyňa starostu: Mgr. Anna Škodová Poslanci: Vincent Bachratý, Ing. Vladimír Blaho, Dominik Bohunický, Augustín Bohunický, Anton Brestovanský, Vincent Drozda, Ján Fíba, Ján Galgóci, Jana Gažová, Jozef Horváth, Jozef Hrebíček, Michal Kazimír, Ing. Teofil Mihalovič, Jaroslav Novota, Milan Novota, Silvester Petráš, Stanislav Petráš, Ing. Jozef Slabý, Jozef Sloboda, Jozef Sýkora, Jozef Šalgovič, Anna Škodová, Ján Škoda, Mária Štibraná, Anton Totka, Ing. Jozef Vadovič, Milan Vravúšek, Kamil Žák

V zmysle zákona SNR č. 369 Zb. obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie svoje orgány, najmä obecnú radu, komisie, obecnú políciu, obecný požiarny zbor a iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou starostu obce, s funkciou zamestnanca odborného aparátu obce, do ktorej orgánu má byť volený, alebo ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon. Počet poslancov obecného zastupiteľstva určí obecné zastupiteľstvo v rozmedzí od 9 do 60; ak ide o obec s počtom obyvateľov menej ako 40, je potrebných najmenej päť poslancov obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet, schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa uznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa § 11a odseku 1 písm. b) a okrem prípadu, ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa § 11a odseku 1 písm. c), e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov, g) uznášať sa na nariadeniach, h) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra, ch) schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod.), i) zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie a vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov), j) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, k) zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, l) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.