Odpad z domácností – kontajnery

V sobotu 13.04.2019 bude možné odovzdať odpad z jarného čistenia domácností do kontajnerov za obecným úradom od 8:00 do 16:00. V danom čase budú prítomní pracovníci obce, ktorí odpad preberú a roztriedia. Žiadame  spoluobčanov aby dodržali čas na odovzdanie odpadu a v prípade veľkorozmerných odpadov čo najviac zmenšili jeho objem.

Zákaz vývozu bioodpadu, nebezpečného odpadu /azbest, elektroodpad, neónky a pod./ a komodity patriace do separovaného odpadu /plast, sklo, papier/ . V prípade otázok kontaktujete OÚ.

Print Friendly, PDF & Email