Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 7.1.2019 začala na základe žiadosti Obce Dolná
Krupá konanie č. HDU-1/2019 o vydanie súhlasu na výrub stromov - 3 ks
orech a 1 ks čerešňa - rastúcich na pozemkoch parc. č. 149/2 a 3887/21 v
k. ú Dolná Krupá z dôvodu poškodzovania nehnuteľností navrhovateľa.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 13.12.2018 začala na základe žiadosti Obce
Horné Dubové konanie č. DKR-506/2018 o vydanie súhlasu na výrub 7 ks
smreka - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č. 1742/2 v k. ú  Horné
Dubové z dôvodu rekonštrukcie objektu a revitalizácie okolia.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.
Print Friendly, PDF & Email