Pozvánka na rokovanie OZ

V zmysle ust. § 12, ods. 1) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolná Krupá vo volebnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční dňa 20. mája 2019 (pondelok) o 18.00 h v zasadacej sále Obecného úradu Nám. L. van Beethovena 139/1, Dolná Krupá

Pozvánka

V zmysle ust. § 12, ods. 1) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   zvolávam 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolná Krupá  vo volebnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční dňa


     20. mája 2019 (pondelok) o 18.00 h v zasadacej sále Obecného úradu

 Nám. L. van Beethovena 139/1, Dolná Krupá


OTVORENIE

KONTROLA PLNENIA UZNESENÍ    

URČENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

SCHVÁLENIE NÁVRHU PROGRAMU ZASADNUTIA (PRÍPADNEJ ZMENY NÁVRHU PROGRAMU)

PROGRAM:

 1. Nadobudnutie stavby „ Komunikácia, chodník, spevnené plochy a parkoviská“ do výlučného vlastníctva obce Dolná Krupá
 2. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra č. 1/2019
 3. Informatívna správa o plnení programového rozpočtu na rok  2019
 4. Informatívna správa o projektoch podaných obcou Dolná Krupá v rámci vyhlásených výziev
 5. Informatívna správa o žiadosti na zmenu dopravného značenia v obci
 6. Členstvo v oblastnej organizácii cestovného ruchu
 7. Návrh na zmenu územného plánu v lokalite Potôčky
 8. Majetkové záležitosti
 9. Možnosť odkúpenia hnuteľného majetku mobiliáru detských hracích prvkov
 10. Dobudovanie zdroja pitnej vody, plynu a kanalizácie
 11. Schválenie zámeru vypracovania projektovej dokumentácie na modernizáciu Materskej školy a vypracovania projektovej dokumentácie na prestavbu/zmenu využitia stavby „kina“
 12. Rôzne a diskusia
 13. Rekapitulácia schválených uznesení

 ZÁVER

Mgr. Marek Dekan, v. r.

starosta obce

Print Friendly, PDF & Email