Predaj majetku obce priamym predajom

Obec Dolná Krupá v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Krupej č. 11/2017 zo dňa 3.3.2017 z v e r e j ň u j e   z á m e r  predať majetok obce priamym predajom. zámer