Registrácia chovov hospodárskych zvierat

V súvislosti so zmenou legislatívy registrácie chovov ošípaných a tiež výskytom vysoko kontagiózneho ochorenia ošípaných Afrického

moru ošípaných u diviakov a domácich ošípaných v susedných štátoch, nás Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava

v zmysle § 16 ods. 7 zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov požiadala o súčinnosť

pri informovaní obyvateľov obvyklým spôsobom o povinnosti registrácie chovov ošípaných, ktoré chovajú obyvatelia,  zverejnením

nasledovných informácií v prílohách.

 

žiadosť o registráciu chovu

RegFarm2015-2

Registrácia chovov hospodárskych zvierat od jedného kusa ošípanej-1

Vyk. rozhodnutie 2018 – 1669-3

Print Friendly, PDF & Email