Výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolná Krupá  ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 25.8.2016 začala na základe žiadosti Obce
Horné Dubové konanie č. DKR-179/2016 o vydanie súhlasu na výrub stromov
- 1 ks smrek , 18 ks tuja západná - rastúcich na pozemku parc. č. 173/1,
1742/2 v k. ú  Horné Dubové  vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu
rekonštrukcie chodníka.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.


Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Horné Dubové  ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 24.8.2016 začala na základe žiadosti Obce
Dolná Krupá konanie č. HDU-32/2016 o vydanie súhlasu na výrub stromov -
30 ks topoľov - rastúcich na pozemku parc. č. 149/2, 404/1, 404/2, 4165
v k. ú  Dolná Krupá   vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu zlého
zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.
Prosím aj o zaslanie informácie, kedy ste zverejnili oznámenie na Vašej
internetovej stránke kvôli lehotám v správnom konaní.