Výrub drevín

  Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.9.2017 začala na základe žiadosti navrhovateľa správne konanie č. 251/2017 o vydanie súhlasu na výrub drevín - 7000 ks jabloní rastúcich na pozemkoch registra "C" parc. č. 4747/14, 4747/18, 4747/19, 4747/20 v k. ú Dolná Krupá vo súkromnom vlastníctve z dôvodu likvidácie ovocného sadu. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na adresu: mecirova@soutt.sk.