výrub drevín – Horné Dubové

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolná Krupá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 22.1.2018 začala na základe žiadosti Obce
Horné Dubové konanie č. DKR-34/2018 o vydanie súhlasu na výrub 2 ks lipy
malolistej - rastúcich na pozemku registra "C" parc. č.173/1 v k. ú 
Horné Dubové z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v
začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o
ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5
pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na
adresu: mecirova@soutt.sk.
H
Print Friendly, PDF & Email