Zmena termínu voľby hlavného kontrolóra obce

Vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra obce Dolná Krupá

 V zmysle §18a ods.2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Krupej č. 17 zo dňa 17. 12. 2018, Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Krupá vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Dolná Krupá na deň 21. február 2019.

Print Friendly, PDF & Email